„Potrebujemo prenovo strategije gospodarskega razvoja“

Novice| 13. 3. 2013 | Ni komentarjev

print
Ob sprejemanju nove evropske finančne perspektive za obdobje 2014 – 2020 je aktualno tudi vprašanje sposobnosti in usmeritev držav pri črpanju evropskih sredstev, predvsem prek strukturnih in drugih skladov. Evropski poslanec Ivo Vajgl pojasnjuje, kje vidi priložnosti Slovenije in kaj je treba pred tem postoriti doma, da bi lahko počrpali čim več evropskih sredstev.

Ivo Vajgl: „Treba je resno zastaviti strateške podlage za črpanje. Pomembno je namreč, da se sredstva porabijo čimbolj učinkovito. V obdobju naslednjega večletnega okvirja (zlasti pa v prvih letih) bodo evropska sredstva namreč glavni vir za naložbe, ki bi lahko spodbudile rast in ustvarjale delovna mesta. Ta sredstva zato ne smejo biti predmet kupčkanja lokalnih ali političnih interesov, temveč morajo služiti gospodarski preobrazbi. Usmerjati ga je potrebno v ukrepe v podporo trajnostni gospodarski rasti – energetski učinkovitosti ter ključna prometna in energetska infrastruktura. Večji delež strukturnih skladov bo v novem obdobju namenjen vlaganjem v ljudi in tudi temu moramo slediti, zlasti v luči posledic, ki jo pušča gospodarska kriza na socialno razslojevanje in naraščanje brezposelnosti, zlasti mladih.

Vajgl je ob tem prepričan, da v Sloveniji potrebujemo „prenovo strategije gospodarskega razvoja Slovenije kot krovnega dokumenta in nato uskladitev vseh parcialnih strateških dokumentov pod njenim krovom.“. Opozarja, da so bili ti dokumenti v preteklosti prevečkrat „neskladni in se zato sredstva niso porabila optimalno.“ Zavzema se tudi za boljše upravljanje projektov in večji nadzor nad njihovim izvajanjem, z namenom, da se med samim potekom ne bi dražili. Opozarja tudi na potrebo po pravočasni pripravi dokumentacij, zlasti okoljskih presoj – zaradi pomanjkanja tega pri večjih projektih največkrat prihaja do zastoja pri črpanju“.

Ivo Vajgl podarja, da bo v prihodnji evropski finančni perspektivi „večji poudarek kot doslej na povratnih sredstvih (posojila in ne nepovratna sredstva), zato je potrebno zagotoviti dobro črpanje teh, ker bo kreditiranje gospodarstva s strani domačega finančnega sektorja omejeno. Spodbuja se lahko prek smotrne kombinacije razpisov, večjega obveščanja o možnostih in pomoči pri prijavah“.

Vajgl meni tudi, da se je treba v prihodnje v Sloveniji usmeriti predvsem na področja, kot so  energetska učinkovitost, vlaganje v ljudi (in znanje), ključna prometna in energetska infrastruktura (pri prometni zlasti železnice, pri energiji obnovljivi viri). Večina sredstev bo potekala prek države, bodo pa zlasti za mala in srednje velika podjetja ter nevladni sektor na voljo tudi neposredni razpisi pri Evropski komisiji. Za spodbudo boljšega črpanja teh sredstev je pomembno, da ministrstva nudijo podporo priprave projektov (in lobiranje) ter tudi s svoje strani obveščajo o razpisih.“

(Del besedila je objavljen v poslovnem dnevniku Finance, 12. 3. 2013)

ž