Zaključki delavnice MARJETICA

Novice| 10. 3. 2010 | Ni komentarjev

print

ZAKLJUČEK DELAVNICE:

Prvi koraki pri izvajanju programa Marjetica

Zagotavljanje večje samooskrbe z lokalno pridelanimi kmetijskimiin živilskimi proizvodi,
ki je bila 26. februarja 2010 v Mariboru, v Hotelu Betnava

 

Delavnico sta odprla Ivo VAJGL in Aleksander GERŽINA, veleposlanik RS v Republiki Avstriji.

Predavatelji na delavnici so bili:
prof. dr. Dušan Radonjič, član projektne skupine
doc. dr. Vesna Smaka Kincl, članica projektne skupine
prof. dr. Franc Lobnik, svet za varstvo okolja RS
Agnes Schierhuber, pobudnica avstrijskega projekta
dipl. ing. Ernest Reisinger, predstavnik deželne vlade regije Niederöesterreich
ing. Hannes Blauensteiner, predstavnik podjetja Waldland
dr. Andrej Horvat, državni sekretar v kabinetu Predsednika Vlade RS
Irena Majcen, podpredsednica Skupnosti občin Slovenija
Alenka Šesek, predstavnica Ministrstva za kmetijstvom gozdarstvo in prehrano.

Delavnico sta povezovala Gregor Jager, vodja projektne skupine in
Ivo Vajgl, poslanec v Evropskem parlamentu.

Delavnice se je udeležilo 123 udeležencev, predstavnikov zainteresirane javnosti iz cele Slovenije. Za slovensko kmetijstvo je v primerjavi s stanjem kmetijstva v drugih državah članicah EU značilna nizka produktivnost, nizka delovna intenzivnost in nizka stopnja profesionalizacije. Na slovenskem podeželju beležimo izrazite negativne demografske in gospodarske trende. Hkrati pa Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko živilskih proizvodih; stopnja samooskrbe z zelenjavo je pod 40 %, z žitom med 50 in 60 %, s svežim sadjem in krompirjem pa med 60 in 70 %.

Izkušnje svetovne finančne krize in gospodarske recesije, ki je boleče zarezala tudi v slovensko družbo, nas opozarjajo, da moramo spremeniti dosedanje razvojne strategije, pri čemer moramo upoštevati predvsem drugačen sistem vrednot. Obenem se v Poročilu o izvajanju evropskega načrta za oživitev gospodarstva (The European Economic Recovery Plan – EERP) iz decembra 2009 ocenjuje, da se bodo razmere na socialnem področju in na področju zaposlovanja v letu 2010 v EU še poslabšale.

Celoviti program Marjetica predstavlja dodatni ekonomski in socialni potencial v tem zelo zapletenem obdobju tako ekonomske krize, kakor krize osebnih vrednot. Pomagal bi razvijati nov pristop k socialni državi in družbeni pravičnosti. To je program, ki bi nam lahko spremenil način življenja, stkal pomembne socialne in ekonomske vezi med različnimi skupinami prebivalcev v državi in marsikomu pokazal izhod iz socialne in osebnostne krize.

Program Marjetica oziroma program Zagotavljanje večje samooskrbe z lokalno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi proizvodi je multidisciplinarni program, ki bi imel večplastne učinke  in  pozitivne posledice na različne nivoje življenja v naši družbi, predvsem s svojim vplivom na povečanje samooskrbe z doma pridelanimi svežimi živili na kmetijstvo, razvoj podeželja, zagotavljanje prehranske varnosti, varovanje okolja, ohranjanje naravnih virov, ohranjanje obdelanih kmetijskih zemljišč in ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje kulturne krajine, nacionalno varnost, zdravstvo, izobraževanje, socialo, gospodarstvo, trajnostno energetiko, trajnostni promet, podnebne spremembe in turizem. To je program, ki vključuje veliko število različnih partnerjev, in pri katerem vsi partnerji pridobijo. Projekt pa lahko v našo družbo vnese drugačne življenjske vrednote, spremeni način življenja in razmišljanja ter hkrati tudi izboljša ekonomsko stanje vseh deležnikov.

Do sedaj je bilo v Sloveniji izvedenih že kar nekaj parcialnih poskusov vzpostavljanja prepotrebnega sožitja med podeželjem in mestom, kar bi obojim prineslo velike prednosti, vendar so ti poskusi zaradi prevelike razdrobljenosti v nacionalnem prostoru ostali le na nivoju prvih korakov. Dejstvo je, da so aktivnosti premalo sistemsko in celostno urejene, kar posledično ne prinaša željenih rezultatov. Izkušnje iz sosednje Avstrije pa kažejo, da je vzpostavitev sožitja med podeželjem in mestom vendarle mogoča.

Predlog iniciativne projektne skupine, široko potrjen tudi s strani različnih institucij ter strokovnih in zaineresiranih javnosti je, da se glede na smeri razvojnih prioritet ter strateških ukrepov razvojnih politik, v okviru katerih je kot horizontalna prioriteta opredeljen prehod v okoljsko učinkovito, nizkoogljično družbo na eni strani in spodbujanje konkurenčnosti na drugi strani, hkrati pa zagotavljanje socialne kohezije ter izvajanje učinkovite okoljske in podnebne politike, kot so spodbujanje obnovljivih virov energije, prilagajanje na podnebne spremembe, dvig konkurenčnosti kmetijstva in živilsko predelovalne industrije ter optimizacija gospodarjenja z gozdovi, kot ena izmed razvojnih prioritet prepozna celoviti program Marjetica, torej program Zagotavljanje večje samooskrbe z lokalno pridelanimi kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki kot multidispilinarni program sovpada s strateškimi cilji in ukrepi za dosego le-teh iz Slovenske izhodne strategije 2010 do 2013. Tako predlagamo, da se program Marjetica vključi v dokument Program državnih razvojnih prioritet in investicij (DRPI), ki bo srednjeročni izvedbeni dokument razvojnega načrtovanja. in bo natančneje definiral ter finančno ovrednotil razvojne prioritete tako na ravni vseh razvojnih politik kot tudi na ravni posamezne razvojne politike. Predlagamo tudi, da se vsebina programa vključi v novo Strategijo razvoja Slovenije. Hkrati predlagamo, da Vlada usmeritve programa Marjetica vključi v nacionalne sektorske razvojne politike in strategije, kot so kmetijska, okoljska, prehranska, socialna, podnebna, energetska, znanstveno raziskovalna in druge, hkrati pa usmeritve tega programa vključi v zakonske predpise, kot na primer zakon o šolski prehrani, zakon o javnem naročanju in druge, katerih urejanje bi lahko imelo pozitiven vpliv na izvajanje usmeritev tega programa. Predlagamo tudi, da se oblikujejo določeni finančni instrumenti, ki bi bili v podporo prevsem začetni fazi vzpostavljanja tega programa.

Seznanjamo vas tudi, da je na temo predstavitev programa Marjetica postavljena spletna stran, ki jo najdete na sledeči povezavi www.marjetica.org. Na tem spletnem mestu najdete opise programa in nastala gradiva. Vabimo vas tudi, da se obrnete na nas, na uradni spletni naslov info@marjetica.org.

Sestavni del zaključkov delavnice so tudi priporočila Skupnosti občin Slovenije (SOS), v katerih izražajo podporo izvedbi multidisciplinarnega programa Marjetica. V SOS menijo, da si program Marjetica prav zaradi svoje vizionarsko naravnanega programa zasluži vso podporo in potrebno aktivnost saj v naše prostore prinaša novo kvaliteto in tudi nov zagon.

Člani iniciativne projektne skupine: evroposlanec Ivo Vajgl, poslanec Tadej Slapnik, prof. dr. Dušan Radonjič, Gregor Jager, doc. dr. Vesna Smaka Kincl, izred. prof. dr. Martina Bavec, mag. Matjaž Madžarac.

ž